20/06/00   Xurídico-Social  
Teses: Adecuación dos modelos matemáticos á realidade dos mercados financeiros
Unha tese define valores numéricos de arbitraxe nos mercados, é dicir, cando hai posibilidades de ganancia sen risco.
Ángel Mirás, autor da tese.
Maite Posada  | Vigo
Nos últimos tempos numerosos modelos numéricos tentaban dar conta da complexidade dos mercados financeiros de capitais e derivados. As súas dinámicas supoñen hoxe unha das industrias económicas de maior crecemento. Emporiso, é necesario acouta-los diversos prezos de cada producto financeiro como son os futuros, os derivados, as opcións.

      A tese doutoral "Medición dos niveis de eficiencia nos mercados de capitais. Aplicacións ós mercados imperfectos e á integración de mercados" de Miguel Ángel Mirás traballa cara á corrección das eivas dos modelos teóricos. Así, estes só recollían as valoracións de activos con ausencia de arbitraxe, quer dicir, naqueles mercados nos que ningún axente pode gañar diñeiro sen risco, obter beneficios seguros.

      Neste senso o traballo de Mirás, considerando que non pode haber arbitraxe no mercado se non o hai nas carteiras de arbitraxe fóra, fai un estudio de integración de mercados, analizando cadanseu submercado de activos.

      Para iso, Mirás escolleu un modelo de mercado no que se negocia nun tempo finito, de xeito que os activos virían dados polas carteiras que tivesen unha variación limitada.

      A tese pasa así a definir medidas de arbitraxe; uns valores numéricos que indican cando hai arbitraxe no mercado e cómo investir nesa circunstancia, ademais de proporcionar unha idea precisa de canto se pode gañar.

      Con todo, as indicacións refírense a tempos finitos, dando conta das dinámicas de dous instantes consecutivos.

      Consciente desta limitación e de que cada vez os mercados operan máis rapidamente, Ángel Mirás adiantou a posibilidade de "estende-los resultados a un tempo continuo ben que non exista un método claro. A dificultade principal radica en que a arbitraxe global e local non é a mesma, co que xurdirían problemas técnicos coa resolubilidade dos programas matemáticos".

      Ademais de conseguir dar conta das singularidades do funcionamento dos mercados financeiros reais, a tese senta as bases para futuros traballos que recollan as fluctuacións do arbitraxe nun tempo ilimitado.

      O traballo de Mirás amosa ata qué punto é necesaria a utilización das matemáticas cara á análise financeira, como sinalaba, na presentación realizada onte, o catedrático de Economía Financeira da Universidade de Valencia, Vicente Meneu, membro do tribunal.

      O interese práctico dos modelos matemáticos amosábase nesta tese mesmo a debuxa-la relación entre o non-arbitraxe e unha asignación de probabilidade dos sucesos que poden condiciona-los prezos dos activos.

      

      

      

      

Voltar | Portada de hoxe | Portada doutra data